<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

:|
Wednesday, April 14

Nauumay ako sa'yo. As in sobra..

Tas buti nalang nagka-time ako magbasa ng lumang email sa work...

Ang dami ko rin palang nasabi sa letter ko na GUSTO KONG BAWIIN.

As in nagsisisi ako na sinabi ko pa yun, when in fact you weren't even worth it.

If you thought that our friendship wasn't even worth anything, bakit pa ako nag-abala pala na maging kaibigan sa iyo?

Kung ikaw pala kayang-kaya mo yun balewalain ng ganun lang just because your feelings got involved... aba, sayang lang pala yung pinagsamahan natin. Sana di na lang tumagal ng kung ilang taon kung ganun din ang end up.

I'll start throwing things away tomorrow.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 21:36.