<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9177329360928569042', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

LOVE KNOCKDOWN
Friday, June 5

Minsan ang sarap na lang sumuko sa'yo. Sa dami ng mga taong nangungutya at nang-aasar.. di ka nadadala. Ako lang palagi.

Di naman ata maganda na parang umaasa lang sa wala. Kasi nakakasawa.

Pero kung gaano katagal bago ako magsawa, ganun naman kabilis yung pagsuko ko sa nararamdaman ko para sa iyo. Ang lakas mo sa akin eh. Nakakainis na nga eh.

Para akong nakasakay sa roller coaster. Nakakahilo. Nakakalito.

Hindi ko alam kung saan lulugar sa iyo.

Minsan masarap umasa kahit na alam mong 'di dapat. Kahit na yung maisip mo lang na baka sakaling may nararamdaman ka rin para sa akin.

Kaso naisip ko, hanggang kailan ba ako magiging ganito?
Magtatagal ba ako na parati kang pagtutuunan ng pansin?

Alam ko maling humingi ng kapalit lalo na't di naman maipagkakaila na magkaibigan tayo.

Kaso, magkaibigan LANG tayo.

Di naman siguro tama na magpaka-martir ako.. Malay ko ba kung inaabuso mo lang pala ang magandang trato ko sa iyo. Kaso parang di ko naman gusto na pag-isipan ka ng ganun...
Tignan mo? Nakuha pa kitang ipagtanggol.

Kung ganun lang kadali, matagal ko na ginawa.

Kaso....

Ilang beses ko pa ba dapat paalalahanan ang sarili ko? Sana onti na lang. O kaya sana hindi na.

Pagod na din kasi ako.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 19:22.
0 comments