<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

LOWBATT NA 'KO
Wednesday, July 23

gabi na naman tas katext na naman kita.
madalas ganto scenario.
mga 10PM onwards, may matatanggap akong message sa sun ko

and i usually assume na IKAW yun.

"musta?", "gawa m?"

UGH.

hindi ko maintindihan kung bakit ang galing mo MAGING MUSHROOM.

ang galing mo sumulpot from nowhere.
or magaling ka lang ba sa timing?
tas papacute ka na naman sakin (although minsan na lang naman umeepekto diba)

tas sa huli ikaw pa tong parang walang ganang makipagusap na,
to think na ikaw nagstart ng convo.

HELLO,

LOWBATT NA 'KO.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 23:30.