<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Thursday, January 10

STOP TALKING TO ME FOR THE MEANTIME

i need time to "absorb" things. hindi ko rin gets kung bakit ganito reaction ko.. may nag-trigger. it sucks. but right now, please.. i can't say anything. siguro i was expecting more from you. or something. or baka hindi kita kilala.. or nagbago ka lang talaga..

bakit lahat ng tao sa paligid ko nagbabago? hay.. alam ko hindi ko kontrolado mga bagay.. pero.. bakit ganun.. hindi ko ma-"alter" man lang? hay.. pakialamera nga talaga ako :(

grabe.. this day kinda sucks. other than the coffee prince thing, walang ibang magandang nangyari.. hay. thursday is misery day. :(

give me time. ikaw. give me time. siguro kasi LOVE IS BLIND. pero... hay. hindi ko tlaga gets e..

ako lang ba nagbago? baka kasi ako lang... hindi ko namamalayan.

i dont want you to feel na hindi kita kaya intindihin.. hindi lang ako makapaniwala.. kasi iba pagkakakilala ko sau. alam ko ikaw pa rin yan deep inside.. ikaw yan. pero bakit hindi kita kilala. 2nd time na to. hindi ko na alam. yun lang

i needed to blog para mailabas to kasi magwawala na tlga ko kakaiyak sa hindi ko naman problema. :(


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 19:58.