<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Saturday, January 5

THE START OF MY BIRTHDAY BLUES

1 week to go (almost. basta ganun, more or less)

Wala pa rin akong idea kung anong gagawin ko. sobrang tinatamad na akong mag-celebrate or whatever... besides, wala akong pera.. nakakahiya namang humingi na naman akong pera sa parents ko (thanks, bumhood)..

kaso naisip ko, first time ko bang hindi magcecelebrate ng birthday ko sa buong buhay ko? 22 years ako nagceceleb tlaga.. pero hello.. makabuluhan bang mag-celebrate ngayon??

rar. sorry. sa multiply at blog ako magdadrama ngayon. iniisip ko pa kung ano gusto ko mangyari. siguro i'll spend time na lang with people na close sakin. or with myself? I dunooo.

tumawag sakin friend ko, sabi niya nag-leave na sha from her shift sa hospital ng january 13 (ahaha benta, wala pa ngang plano e noh)..
yun isa naman nagtatanong na kung anong plans.. kung magpapainom daw ba ako..
yung isa naman na-wrong send sa akin na kung "gusto daw ba ni jenna magcelebrate sa orphanage".. ehehe. :D

ah ewan. i want it to be special din shempre. pero hindi ko pa alam kung paano. so bahala na. nagsstart nko maging worry-wart. yey! 9 days to go. lalalala.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 19:42.