<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Thursday, December 13

untitled

bakit ba pakialamera ako? may mga bagay akong naiisip lang naman, pero alam mo yun.. nasasaktan na ako..

alam ko wala nang babasa ng blog ko para masaya... pero, sana.. sana lang try mo naman intindihin ako. kung may sakit man ako na laging moody at oversensitive tulad ng palagay mo, hindi yun "sakit". It's just me. naisip ko before, "take me or leave me". Pero masakit pala pag hindi ka kayang tanggapin dahil sa IKAW. tapos gustong-gusto ka na itapon palayo.. or gustong gusto na lumayo sayo.

naisip ko.. masama ba ako para layuan? may mabigat ba akong nagawa para ganto mangyari sakin? o satin? hindi ko rin alam. pero eto ako eh. hindi ko rin alam. masakit pala talaga.. yung feeling na walang makatanggap sayo.. masakit.

i try reaching out to people but maybe in the wrong way. if it act differently, siguro AKO kasi yun. hindi ko naman pwde baguhin pagiging emosyonal ko. i wanted to be honest at sinasabi ko na nga lahat ng nararamdaman ko... tpos iba pa rin ang dating sa mga tao sa paligid ko. so anong mas maganda...itago sa sarili mo at lumabas sa actions mo? or ilabas mo na lang para tapos na? hindi ko na alam kasi pag tinago ko, i send negative vibes. pag sinabi ko, nababadtrip yung mga tao sakin.. so ano? pakamatay na lang ako?

...i wanna say more.. but this is obviously emotional roadkill.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 08:33.