<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Wednesday, December 26

just when you thought that everything's back to normal

hindi pala. taeeeeee

hindi pa nga tapos yung festive mood ng holiday season ko - uber bad trip na ko. argh. ngayon nagsisink in lahat kasi in a matter of minutes, sunod-sunod na shitnesses ang nangyari

buiset yang GLOBE - pwede bang i-broadcast yang kaabnoyan ng GLOBE TELECOM?! sobrang hassle sila... nagpapaexpect amp!

kasi 1 month ago, nag-inquire ako about sa loyalty rewards nila. kasi every after 2 years, nagkakaron ng free unit ng phone galing sa knila. ngayon, nag-2 years na yung sakin ng dec 23. nung nag-inquire nga ako, sabi sakin ANYTIME pwde mag-avail ng bagong handset. nung pinuntahan sila ng dad ko sa telecom service blah, sabi nila JANUARY 12 daw. ngayon, pnuntahan ulit ng dad ko... WALA NA DAW REWARDS na ganun, REBATE na lang. TAE SILA PAASA! sorry ha, ang babaw man tignan pero WALANG COORDINATION YUNG MGA EMPLEYADO NILA. bibigay-bigay pa sila ng value na mkukuha, units available at date na pwde makuha yun tpos wala na pala? leche. gulo-gulo niyo.

hay. yun lang muna.

actually nabadtrip pa ko sa ibang tao sa mundo.. pero lilipas din to. shmpre bad trip din ako sa isang magaling na tao diyan - kung ayaw mo makipagusap epal ka. hindi ko talaga naiintindihan nangyayari satin! actually dalawang tao kayo. so bahala kayo. sumasakit na ulo ko.


someone please save me... :(


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 21:11.