<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Thursday, July 26

kakaisip


Nabasa ko na naman ang mga pinadala kong mensahe sa
akin. 2002 pa yung mga yun. hindi ko alam kung bakit
hanggang ngayon, nasa inbox ko pa rin sila.

Pero kahit papano nagpapasalamat ako na inemail ko pa rin
yun sa bago kong email address. Kasi nababasa ko pa rin
sila. Yung mga pangakong binitawan mo, mga salitang
sinabi mo.. hindi ko nga lang alam kung totoo.

Pag gantong mga panahon, kahit mali... gusto kong bumalik
sayo. kung maaring ma-stuck ka lang sa isang time ng
buhay mo, gagawin ko yun sa akin. SA ATIN. pero hindi ko
na mababalik yun.

Sabi mo, ayaw mo akong masaktan. pero alam kong alam mo
na nasaktan mo na ako. December 4, 2002 pa lang nasaktan
mo na pala ako. and it just goes on.

Masarap isipin. ANG SARAP MANIWALA NA TOTOO LAHAT
YUN.

SABAGAY, LIBRE NGA NAMAN MANGARAP.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 20:47.