<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Tuesday, March 13

PARA SA TAONG PAG-AARI NA YATA NG ISANG MANOK

tulak ng bibig, kabig ng dibdib
tulak ng bibig, kabig ng dibdib

hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo
paikot-ikot na nalilito o ba't ganito
pag gising sa umaga ikaw ang nasa isip
pagtulog sa gabi laman ng panaginip
mahal ba kita o ano ewan ko

hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo
simula ng makilala hindi maipinta sa mata
magdamag ang kwentuhan, kulitan, tawanan
hindi ko maintindihan kung bakit ngayon lang
kung kelan ang puso ko ay maselan

hindi mo lang alam takot lang akong masaktan
iniingatan lang aking puso
kung maibibigay ko lang ang sinasabi mo
di na sana tayo magkakaganito
pasensya ka na hanggang dito lang muna tayo

hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo
paikot-ikot na nalilito ba't ganito
urong-sulong yan ang paborito
lilitaw-lulubog, tanong mo kahit sino
pakisabi na lang ano ba talaga and gusto mong gawin ko

hindi mo lang alam takot lang akong masaktan
iniingatan lang aking puso
kung maibibigay ko lang ang sinasabi mo
di na sana tayo magkakaganito
pasensya ka na hanggang dito lang muna tayo

pakiusap lang wag mo na akong
tingnan ng ganyannakakatunaw ang iyong tingin
hinay hinay ka lang mahina ang kalaban
at baka di na maiwasang mahulog ng tuluyan...

hindi mo lang alam takot lang akong masaktan
iniingatan lang aking puso
kung maibibigay ko lang ang sinasabi mo
di na sana tayo magkakaganito
pasensya ka na hanggang dito lang muna tayo

tulak ng bibig kabig ng dibdib..


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 12:43.