<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Monday, December 6

wishful thinkings.

may mga bagay nga naman na hindi tlga para sa iyo. mga bagay na kahit anong pilit mong ipagdasal at hilingin sa wishing well eh walang mangyayari.

 1. magkaron ng pera pa para pang-christmas shopping.
 2. matuyo na ang baha sa mga lubog na lugar.
 3. makahanap ng trabaho para sa accounting bukas. (imposible tlga!)
 4. makapag-perform sa harap ng malaking crowd. (music room lang na-experience ko nung 2nd yr college haha).
 5. maging mas organisado ang pamumuhay.
 6. umalis sa saturday.
 7. maipasa ang ikatlong quiz sa accounting. (imposible! pero maraming salamat mej! :))
 8. maayos na presentasyon sa kinatatakutan kong introman.
 9. mahanap ang itim kong blusa.
 10. makapasok sa center for pop music o kahit saan.
 11. hindi maging tamad sa paggawa ng mga asignatura.
 12. matuto mag-ayos ng pahina ng blog gamit ang elemento ng html.
 13. kayaning kantahin ang through the rain, na hindi nauubusan ng hininga sa parteng: "dont be afraid, there's nothing u can face, and should they tell you, ull never pull thru, dont hesitate...stand tall and say...." ung madiin dun ako nauubusan ng hininga.
 14. sana paggising ko ay krismas vacation na.
 15. sana makita kita bukas. o kaya sa miyerkoles. o kaya sa sabado. basta. ikaw.
 16. wishful thinking: na mahal mo pa talaga ako, kahit na may iba ka na. na panakip-butas mo lang sila lahat. at niloloko mo lang sarili mo. [ops, teka lang. ibang tao yan.]

wala lang. wala lang akong maisip. :)

cge matutulog na ako.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 21:52.