<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Friday, December 3

an update to the 23 entry.
i found the stupid darned letter. it was hidden in my old handouts. but i dont have plans to give it to the person anymore. oh please. i got a text from that someone. already happy with someone new, especially raw na its the yuletide season. and honestly im happy for the person, no doubt about that. somewhere inside of me, i still want to give the letter. the person still deserves to know everything i've written, but does it matter? i dont think so. masaya na siya eh, i think it would be a waste of time. pero nasasayangan ako sa sulat. totoo kasi yung mga sinulat ko dun eh. galing sa puso.

"...kung alam mo lang kung gano ako kasaya nun...
tulad ng sabi ko sayo dati, i didnt expect you
to give me all the time na klngan.
kontento na ako na alam kong anjan ka..
ganun kita tinutrust nun, and i was happy talaga."

"...di ko alam sasabihin ko...gusto kong
umiyak, gusto kong sabihin sayo
na wag mo akong iwan --- di ko nagawa.
Hindi ba kita nagawang ipaglaban?"

"...tinupad mo ba ung promise mo
na hindi ako iiwan? hindi ko rin alam e...
minsan kasi iniisip ko ako yung lumayo..
kung ako yung naging distant.."

"...andami-dami kong gustong sabihin sayo...
tignan mo kung gano to kahaba ngayon.
sorry tlga kung hindi ko nsabi agad.
baka magulat ka nlng sa gantong kadami
ung mga bagay na tinago ko.
kasi natakot ako.. hindi sayo,
pero sa mga posibleng mangyari.."

how i wish you could read this. but then again, ano naman ang pakialam mo diba? so okay lang, it doesnt matter to me as well. im just glad you're happy. i am too. and thanks. thanks for.. just being you, i guess. =/
enough.


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 16:18.