<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Wednesday, June 16

F*CKED UP

shit. why do i still have this certain shitty feeling that i'm hoping that you still have feelings for me? why do i wish that you offer that song to me? why do i want to hear from you that you miss me? why do i get scared when im around you? why do i want to hang out with you again? why do you make me feel so guilty about feeling this way?!!!


hay. bakit nga ba kelangan kong umasa na may nararamdaman ka pa para sken? bakit ba may munting parte pa ng aking puso na umaasa pa rin na para sa akin ang kantang iyon? bakit tila ba gusto kong marinig galing sa iyo na nangulila ka saken kahit papano? bakit ako balisa at takot kapag kasama kita? bakit ba gusto pa kita makasama ulit? bakit ba napakasama ng tingin ko sa sarili ko dahil sa nararamdaman ko?!


sinaktan mo na ko dati. you've hurt me then

and i have no reason to feel this way. at wala akong dahilan para maramdaman ko ito.
tama nang nasaktan ako dati. i think all the hurting in the past's enough.
and i dont wanna go through it again. ayoko nang maulit pa iyon muli.

bakit ba ganito pa nararamdaman ko?! why the hell do i feel this way?!
this is not right. hindi ito tama.

ayoko na.
enough.

=(


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 16:54.