<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Saturday, August 2

should i be grateful or what?

"ano ba gusto mong gawin ko?"

wala. wala ka nang magagawa. wag mo na itanong saken yan..knowing na wala akong magagawa. wag na lang.

"ang sungit mo naman saken. wag ka naman gnyan."

di naman ako masunget ah

"wala na akong nararamdaman eh...hindi ko naman pwedeng pilitin ang sarili ko. sabi ko naman sayo kalimutan mo na eh."

so feeling mo ganun un kadali? pano pag saio cnabi un? okay lang ba saio? bastusan diba?

"okay lang. lahat naman nagagawa un saken eh."

please lang, ibahin mo ko sa kanila. mahirap un eh.

"friends naman tayo diba? pinapansin pa rin naman kita ha."

[sa utak ko: so dpat ba matuwa pa ko?] o tapos?

"hay..ano ba naman yan...bakit kse binabalik pa tong issue na to?"

sorry ha! cge hindi na ko manggugulo. ndi na kta kakausapin ulet! shet!

"wala akong sinasabi ha! ikaw may sabi nian."

bahala ka. nakakapagod kang kausap.


*tears*


i love you.

prncsangl_jenna@yahoo.com


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 20:58.