<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Saturday, June 7

kagabi pa lang gusto ko nang bumaba at gumawa ng entry dito. parang nangyari na yung kinakatakutan kong ndi ko maintindihan. pero alam kong magiging ayos din ako. ako pa? kelan ba ko naging hindi ok? (uhmm, jenna PALAGI ka atang ndi ok eh.. aha)

hay. so....napasulat ako kagabi...at sa palagay ko ito na lang dapat laman ng blogspot ko ngayon. kase, sobrang naguguluhan ako. naalala ko ung binulong saken ng kaibigan ko kahapon, kahit pa biruan un. sabi nia kase... KAYA MO YAN JENNA, ITAGO MO SA BATO.

BATO? eto..

mas gusto kong maging bato
kasi pag bato ka wala kang nararamdaman
hindi ka iiyak
hindi ka aasa
hindi ka magmamahal
ano ba naman kasi makukuha mo sa pagmamahal na yan?
diba puro sakit?
diba puro katangahan?
diba puro lokohan?
diba wala?
diba iiyak ka lang?
eh pag bato ka, wala kang problema.
wala kang nararamdaman nga diba?
eh di ayos. sarap buhay.
pangiti-ngiti lang. kunwari okay lahat. masaya.
pero nasan na ang puso?
wala na.
tuluyan nang nadurog.
dati ng nasaktan.
unti-unting umiiwas sa mga pagkakataong maaring punan ng pag-ibig ang mga puwang.
ngunit takot na siya.
takot na siyang umibig pang muli
bato na nga siya diba?
kaya nga gusto kong maging bato.
para kahit anong mangyari
hindi na ko maaapektuhan.
wala na kong pakialam.
hindi na ko magdaramdam.
wala.
wala na kasi akong mararamdaman.
gusto kong maging bato kasi kailangan kong sumaya.
baka dito kasi ay sumaya ako.
pagod na pagod na kong umiyak
sa mga bagay na di ko dapat pakialaman
sawa na kong magmukmok
pag may masama akong nalaman
wala.
wala na akong pakialam.
yang pag-ibig na yan?
dapat na sigurong tigilan.
pag bato ka, di mo yan alam.
wala kang kimi-kimi, basta tahimik ka lang.
ang saya naman nun.

ako? magiging bato?
aba'y ikinagagalak kogoodbye cruel world. hello paradise.


bittersweet_twistedangel@yahoo.com


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 06:32.