<body background="http://i118.photobucket.com/albums/o98/wishix/rainbowbg2.jpg"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3935528\x26blogName\x3dthe+bittersweetwistedangel+princess+%26...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_PH\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://temporarysuperstar.blogspot.com/\x26vt\x3d9063238018532986571', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


poupeegirl fashion brand community

Wednesday, June 4

bkit minsan may darating sayo... tpos sasaya ka dhil sa bagay na un... pano mo malalaman kung pansamantala lang ung bagay na un?

masama raw kse pag sumobra ka sa saya.. tpos sa huli mawawala rin pala.. ndi pala totoo lahat... prang nanaginip ka lang pala ng maganda. at ang masama pa nun, para ka lang gigising sa isang bangungot sa bandang huli. kase nasaktan ka. kase umasa ka. kase akala mo totoo lahat. un pala hinde.

iisipin mo...kung baket nagkaganun? pakiramdam mo, mai nagawa kang mali, ikaw may kasalanan.. tatanungin mo kung hinayaan mo ba un mawala...na sna inalagaan mo. pero maiiisip mo rin... ndi nman ikaw ang nagpakawala... iisipin mo siya ang lumayo. ginawa mo nman lahat diba? pakiramdam mo nga perpekto na lahat e! kung iisipin mo napakasaya na. maayos na lahat.

pero nawala pa rin.. ntigil. ano? umiiyak ka pa. umiiyak ka na naman. kala mo magiging masaya ka na... matapos ang matagal na paghihintay mo ng bagay na makakapagpasaya sayo. ngayong akala mong dumating na, mali rin pala. ndi mo pa pala panahon, ndi pa tamang pagkakataon para may manatiling ngiti sa iyong mukha, para maging masaya ka buong araw at para maging mahimbing ang pagtulog mo sa gabi. HINDI pala.

nagkamali ka na naman? kawawa ka naman. at anong gagawin mo? magmumukmok? iiyak? NA NAMAN?! hay na-argabyado ka na naman. ano bang gagawin mo? ubos na nga luha mo, masakit pa ulo mo kakaisip.

tpos sa huli... iisipin mo..

"shet, sana hindi na lang ako nagmahal muna ulet."

bittersweet_twistedangel@yahoo.com


♥XOXO,♥temporary superstar jenna curtsied on 10:49.